Kategoria: Rodo

INFORMACJA O ZASADACH WYKORZYSTYWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuję Państwa o zasadach monitoringu wizyjnego obowiązujących na terenie naszych obiektów oraz w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży:

 1. Administratorem danych osób przetwarzanych w wykorzystywanych przez naszą Spółkę systemach monitoringu wizyjnego jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży – siedziba 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Chodzieży), nr wpisu do KRS: 0000159579, REGON: 570347966, NIP: 764-20-24-253, tel. (67) 28 10 183, e-mail: mzk@mzk.chodziez.pl.
 2. Obszary monitorowane obejmują:
 3. obszar przyległy do stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych usytuowanego na terenie administracyjnym obiektu MZK Sp. z o.o. w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej 3,
 4. wnętrza autobusów MZK Sp. z o.o. w Chodzieży wykorzystywanych do przewozów pasażerskich oraz obszary monitorowane przez kamery zewnętrzne zainstalowane w tych autobusach.
 5. Administrator Danych, stosując monitoring wizyjny, przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Chodzieży oraz w autobusach wykorzystywanych do przewozów pasażerskich, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 pkt e RODO);
 7. w celach dowodowych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Chodzieży, w tym profilowaniu.
 10. Osobom, których dane przetwarzamy w systemie monitoringu wizyjnego przysługują prawa:
 11. dostępu do swoich danych (przy zachowaniu warunku poszanowania prawa do prywatności innych osób),
 12. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w systemach monitoringu wizyjnego MZK Sp. z o.o. w Chodzieży nie będzie przekraczał 90 dni.
 15. Dane zarejestrowane przez systemy monitoringu wizyjnego MZK Sp. z o.o. w Chodzieży mogą zostać udostępnione:
 16. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 17. podmiotom związanym z MZK Sp. z o.o. w Chodzieży umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (kancelaria prawna, podmioty zapewniające obsługę informatyczną naszej Spółki, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych).
 18. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 19. W MZK Sp. z o.o. w Chodzieży wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: telefonicznie: (67) 28 10 183 lub drogą elektroniczną: mzk@mzk.chodziez.pl.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Chodzieży

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. Chodzież mieści się przy ul. Młyńskiej 3. Budynek administracji nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą sześciostopniowe schody. Nie ma windy ani podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Przy samym budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na budynku znajduje się domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem jednostki.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta, istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego na parter lub przed budynek oraz obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Na parterze i 1 piętrze znajdują się toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek  warsztat samochodowy/Dyspozytor mieści się w budynku C, do którego jest dostęp bez stopni i domofonu

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. Chodzież pełni Karolina Habet-Limanówka tel. 67 28-10-183, e-mail: ksiegowosc@mzk.chodziez.pl

KARTA SAMORZĄDNOŚCI

Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa
polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię
i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform.
Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co
systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.
Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie
proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć
ustrój państwa.
Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców
gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich
wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje
zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców.
Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich
administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to
odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.
Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.
MIESZKAŃCY

 1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni
  muszą decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne
  wybory i referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) oraz
  uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji w referendum, zagwarantowane
  w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.
 2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy
  danej gminy mogą wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze
  referendum swoje organy samorządowe.
  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
  Jego samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego
  albo regionalnego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań
  własnych jest sprawowany wyłącznie według kryterium legalności.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki rozwoju lokalnego
  i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.
 5. Kompetencje gmin, powiatów i województw, wynikające z ich zadań własnych,
  są całkowite i wyłączne. Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich
  realizacji decydują właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.
  Gminy – podstawowe jednostki samorządowe – kreują rozwój lokalny, dostarczają
  mieszkańcom podstawowe usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną.
  Powiaty – komplementarny samorząd lokalny – realizują lokalne zadania ponadgminne
  oraz koordynują lokalne służby, inspekcje, straże i administracje zespolone.
  2
  Województwa – podmioty polityki regionalnej – kreują rozwój regionalny oraz
  koordynują działania innych podmiotów na rzecz tego rozwoju.
  FINANSE SAMORZĄDOWE
 6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sektora finansów publicznych.
 7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte na dochodach własnych
  i subwencjach, umożliwiają realizację ich zadań na określonym w ustawach i aktach
  wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu zadań i wymaganego poziomu ich realizacji
  towarzyszą adekwatne zmiany zasilania finansowego jednostek. Ubytki w dochodach
  własnych, wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane.
 8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrównawczą, która umożliwia
  realizację zadań obowiązkowych w określonym w przepisach prawa standardzie.
 9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz zadań powierzonych JST przez
  Unię Europejską, administrację rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego.
  MAJĄTEK
 10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swobodnie kształtować
  gospodarowanie swoim majątkiem. Stanowi on zasób, który umożliwia realizację
  zadań, a także jest wykorzystywany do wspierania przedsięwzięć rozwojowych
  w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające
  znaczenie dla rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie,
  odpowiednio gminom, powiatom albo województwom.
  ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE
 11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dostosowaniu swoich struktur
  organizacyjnych do lokalnych albo regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je
  powierzyć własnym jednostkom organizacyjnym albo podmiotom zewnętrznym:
  publicznym, społecznym lub prywatnym, z zachowaniem procedur wymaganych prawem.
 12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, mogą swobodnie
  współdziałać z innymi jednostkami, w formach określonych w przepisach prawnych.
 13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych lub
  miejskich jest ustawowo uregulowana, w sposób zapewniający zdolność wykonywania
  zadań publicznych. Tworzone struktury nie naruszają podmiotowości i samodzielności
  podstawowych jednostek samorządowych – gmin.
 14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą techniczną i społeczną
  w granicach miast przez samorząd miasta.
  GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH
 15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podstawie rzetelnej
  analizy powiązań funkcjonalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju oraz uwarunkowania
  wynikające z dotychczasowego funkcjonowania zainteresowanych jednostek.
 16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zrozumienia
  i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem wniosku o zmianę
  granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach albo referendum lokalnym.
  KONSULTOWANIE
 17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie aktów prawnych ich
  dotyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach
  parlamentarnych.

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW MZK SP. Z O.O. W CHODZIEŻY W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) MZK Sp. z o.o. w Chodzieży zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
1) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży – siedziba 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3, numer wpisu do KRS: 0000159579, numer REGON: 570347966, numer NIP: 764-20-24-253 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów i ich obsługą, sprzedażą, wystawianiem imiennych biletów okresowych, kontroli osób korzystających z przejazdu taborem MZK Sp. z o.o. w Chodzieży w okolicznościach naruszających przepisy ustawy Prawo przewozowe oraz postanowienia „Regulaminu przewozów”, obsługą operacji gospodarczych (w tym wystawianiem faktur), utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.
2) MZK Sp. z o.o. w Chodzieży przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celach wynikających z postanowień zawartych umów, w tym zawierania i realizowania umów oraz dokumentowania obsługi klientów i kontrahentów korzystających z ofert MZK Sp. z o.o. w Chodzieży w zakresie przejazdów taborem komunikacji miejskiej, wynajmu autokarów, wynajmu roweru miejskiego, mechaniki pojazdowej, serwisu ogumienia oraz zlecania usług reklamowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
• w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu marketingu usług własnych MZK Sp. z o.o. w Chodzieży oraz promowania działalności Spółki, jej usług i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z naszą Spółką umowami oraz potencjalnych klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
• w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Z dniem 25 maja 2018 roku w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Witold Rygiel.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z IOD:
• telefonicznie: (67) 28 10 183
• drogą elektroniczną: mzk@mzk.chodziez.pl
• osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży