Kategoria: Bez kategorii

komunikacja w weekend majowy

Autobusy komunikacji miejskiej  będą kursowały:

1 maja 2023r ( poniedziałek)  – nie kursują.

2  maja 2023r  (wtorek)- według rozkładu wakacyjnego .

3 maja 2023r (środa)– według rozkładu świątecznego.

 W dniu od 2 do 5 maja 2023r (wtorek- piątek )  zostaje zawieszona linia specjalna

do PODANINA „EUROPOL”

Autobusy w czasie Świąt wielkanocnych

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży informuje , że w czasie Świąt  Wielkanocnych autobusy

komunikacji miejskiej będą kursować według następujących rozkładów jazdy:

 6, 7 i 11 kwietnia 2023r                  – wg rozkładu wakacyjnego                                                               ( czwartek, piątek,  wtorek)

 – 8 kwietnia 2023 r (sobota)                      – wg rozkładu sobotniego

–  9 kwietnia 2023r (niedziela –I święto)    – nie kursują                     

10 kwietnia 2023r (poniedziałek-II święto) wg rozkładu świątecznego

Wakacyjny rozkład w ferie

Autobusy komunikacji miejskiej w czasie ferii od 30 stycznia 2023r do  10 lutego 2023r będą kursowały według wakacyjnego rozkładu jazdy.

od 1 stycznia 2023r nowy cennik opłat

Na podstawie uchwały RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY NR LVI/405/2022  z dnia 28 listopada 2022r

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży wprowadza z dniem 1 stycznia 2023r nowy cennik opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Chodzieży.

1) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży:

a) Bilety jednorazowe:

  – bilet jednorazowy normalny    – 3,80 zł  

  – bilet jednorazowy ulgowy        – 1,90 zł

b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży:

  – bilet miesięczny normalny  – 106,00 zł

  – bilet miesięczny ulgowy      – 53,00 zł

c) Bilety pozostałe:

  – bilet normalny 15-dniowy   – 54,00 zł

  – bilet ulgowy 15-dniowy       – 27,00 zł

2) Kursy rozpoczynające i kończące swój bieg na terenie Gminy Chodzież:

a) Bilety jednorazowe:

  – bilet jednorazowy normalny    – 4,40 zł

  –  bilet jednorazowy ulgowy       – 2,20 zł

 b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach:

   – bilet miesięczny normalny  – 120,00 zł

   – bilet miesięczny ulgowy      –  60,00 zł

c) Bilety pozostałe:

     – bilet normalny 15-dniowy  – 62,00 zł 

     – bilet ulgowy 15-dniowy      – 31,00 zł 

Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców

Przedmiotem projektu było „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców„. Projekt realizowany był na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, w Powiecie Chodzieskim, w Województwie Wielkopolskim. Bezpośrednimi Beneficjentami byli Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Chodzieski oraz Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Ostatecznymi beneficjantami są byli jednak mieszkańcy Powiatu Chodzieskiego, w szczególności z miasta Chodzieży oraz Gminy Chodzież.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Chodzieskim i Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. Część kosztów miała charakter niekwalifikowany.

Realizacja projektu pozwoliła na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, jak również zwiększyła atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniósł także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, lepsze zarządzanie energią.

Produktami produktu były:

 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego o w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 5 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasaż. w publicznym transporcie zbiorowym – 300 osób
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 2,308 km,
 • Długość przebudowanych dróg dla rowerów – 8,483 km,
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 7,
 • Liczba miejsc postojowych w obiektach „parkuj i jedź” – 269 szt.,
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w obiektach „parkuj i jedź” – 21 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 7,
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 167 szt.,
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba zainstalowanych inteligent. systemów transport. – 3 szt.
 • Liczba akcji i kampanii. – 4 szt.
 • Liczba nowych punktów świetlnych – 43 szt.

Projekt tzw. “mobilności miejskiej” podzielony zostało na 7 kategorii zadań/wydatków:

 1. Dokumentacja techniczna. W ramach kategorii wykonano studium wykonalności projektu, wniosek o dofinansowanie oraz dokumentacje techniczne branży drogowej i elektrycznej. Zadanie zrealizowane zostalo w całości w 2016 roku a wydatek sumaryczny 223 860,00 stanowił koszt niekwalifikowalny.
 2. Zakup niskoemisyjnego taboru. W ramach kategorii zakupiono 4 sztuki autobusów niskoemisyjnych EURO6 Solaris typu Urbino 8.X. Dostawa zrealizowana została w 2017 roku za kwotę 4 175 604,00 zł. W 2018 roku zakupiono natomiast autobus elektryczny Solaris typu Urbino 8.9 electric za kwotę 2 214 000,00 zł. Równolegle w 2018 roku wprowadzono system rowerów miejskich z 50 sztukami rowerów za kwotę 123 000,00 zł. Wartość netto tychże wydatków stanowiła koszt kwalifikowalny.
 3. Infrastruktura transportu publicznego. W ramach kategorii założono przebudowę ścieżek rowerowych, przystanków i pętli autobusowych, budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, przebudowę parkingów Park & Ride oraz Bike & Ride, budowę oświetlenia drogowego, elementów systemu zarządzania i organizacji ruchu, w 2017 roku za kwotę 5 435 537,00 zł i w 2018 roku 3 728 101,60 zł, a w tym:
  1. Część I obejmująca zadania inwestycyjne pn.:
   1. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej przy ul. Ofiar Gór Morzewskich”
   2. „Przebudowa przystanku przy ul. Wiejskiej” (przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową)
   3. „Przebudowa przystanku przy ul. Wiejskiej” (przy sklepie)
   4. „Przebudowa przystanku przy ul. Miodowej”
   5. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Noteckiej”
   6. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej i parkingiem „Bike & Ride” przy ul. Marii Dąbrowskiej”
   7. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej”
  2. Część II obejmująca zadania inwestycyjne pn.:
   1. „Przebudowa przystanków przy ul. Wiosny Ludów”
   2. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich”
   3. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego”
   4. „Budowa zintegrowanego centrum/węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej”
   5. „Przebudowa przystanku przy pl. Rynek”
   6. „Przebudowa przystanku przy ul. Piekary wraz ze zmianą organizacji ruchu”
   7. „Przebudowa przystanku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”
   8. „Przebudowa przystanku przy ul. Karola Marcinkowskiego”
   9. „Przebudowa przystanków przy ul. Jana Kochanowskiego”
   10. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej oraz parkingami „Park & Ride” i „Bike & Ride” przy ul. Jana Kochanowskiego”
   11. „Przebudowa przystanku przy ul. Ludwika Waryńskiego”
  3. Część III obejmująca zadania inwestycyjne pn.:
   1. „Przebudowa parkingów „Park & Ride” i „Bike & Ride” przy ul. Stanisława Staszica”
   2. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej do przystanku wodnego przy ul. Stanisława Staszica”
   3. „Przebudowa przystanku przy ul. Zdrojowej”
   4. „Budowa dojazdu, pętli autobusowej, ścieżki pieszo-rowerowej oraz parkingów „Park & Ride” i „Bike & Ride” przy ul. 3 Maja”
   5. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej i pętli autobusowej przy ul. 3 Maja”
   6. „Przebudowa parkingów „Park & Ride” i „Bike & Ride przy ul. Jeziornej”
  4. Część IV obejmująca zadania inwestycyjne pn.:
   1. „Przebudowa dojazdu i pętli autobusowej ul. Ofiar Gór Morzewskich”
   2. „Przebudowa parkingu „Park & Ride” przy ul. Stanisława Staszica”
   3. „Przebudowa dojazdu, pętli autobusowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Młyńskiej”
   4. „Przebudowa dojazdu, pętli autobusowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Leśnej”
   5. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej przy ul. Leśnej”
   6. „Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Tadeusza Siejaka”
   7. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej, pętli autobusowej oraz parkingów „Park & Ride” i „Bike & Ride” przy ul. Marcina Kasprzaka”
   8. „Przebudowa drogi dojazdowej do zajezdni autobusowej przy ul. Buczkowskiej”
  5. „Dostawa i montaż wiat przystankowych, wiat i stojaków rowerowych oraz tablic multimedialnych”, w tamach której w 2018 roku wykonane zostały m.in. 19 sztuk nowych wiat przystankowych oraz 6 sztuk wiat rowerowych, przy czym całkowita wartość zamówienia brutto wynosiła 745 293,90 zł
  6. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Marcina Kasprzaka i ul. 3 Maja w Chodzieży. Zadania zrealizowane zostały w 2017 roku za kwotę 160 481,83 zł.
 4. Wykup gruntów. W ramach zadania dokonano wykupu gruntów pod infrastrukturę transportu publicznego, w 2017 roku za kwotę 204 257,02 zł oraz w 2018 roku za kwotę 13 573,41 zł, a w tym:
  1. od Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 2026/5 przy ul. 3 Maja w Chodzieży pod zaprojektowane parkingi Park & Ride oraz Bike & Ride;
  2. od Gminy Chodzież nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów 226/1, 244/2, 615/4 przy ul. Jeziornej w Ratajach pod zaprojektowane parkingi Park & Ride oraz Bike & Ride;
  3. od “NOWY DOM” Holding s.j. nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 3640/46 przy ul. Tadeusza Siejaka pod zaprojektowaną pętlę autobusową;
  4. od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej 52 nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 3047/17 przy ul. Leśnej pod zaprojektowaną pętlę autobusową;
 5. Inne wydatki. W ramach innych wydatków zamówiono usługi geodezyjne, mapy do celów projektowych, zaświadczenia i inne dokumenty urzędowe, wykonano kserokopie dokumentacji za sumaryczną kwotę 17 158,23 zł.
 6. Nadzór inwestorski. W ramach realizacji projektu zrealizowano:
  1. Nadzór inwestorski branży drogowej, w 2017 roku za kwotę 48 116,78 zł i w 2018 roku za kwotę 42 878,62 zł.
  2. Nadzór inwestorski branży elektrycznej realizowany w całości w 2017 roku za kwotę 6 150,00 zł.
 7. Promocja projektu. Zadanie obejmowało dostawę tablic informacyjnych, jego promocję w lokalnej prasie i telewizji, wykonanie banerów, bluebacków, gadżetów promocyjnych, mini znaków drogowych oraz organizację imprez plenerowych: „Dzień mobilności miejskiej” w dniu 19 maja 2017 r., „Dzień bez samochodu” w dniu 24 września 2017 r., „Autobusem po Chodzieży” w dniu 28 października 2017 r., „Mobilny Dzień Dziecka” w dniu 3 czerwca 2018 r. Koszty realizacji zadania w 2017 roku wynosiły 65 510,63 zł, a w 2018 roku 8 289,37 zł.

Razem wydatki w ramach projektu prezentują się następująco:

 • Koszty ogółem: 16 307 493,72 zł, na co składają się:
  • Koszty kwalifikowalne: 14 847 214,43 zł, na co składa się:
   • dofinansowanie z EFRR: 12 620 132,26 zł
   • środki własne: 2 227 082,17 zł
  • Koszty niekwalifikowalne: 1 460 279,29 zł

płatność kartą za bilety

Kartą można zapłacić za bilety miesięczne i okresowe oraz  usługi świadczone przez warsztat samochodowy.