KARTA SAMORZĄDNOŚCI

Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa
polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię
i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform.
Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co
systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.
Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie
proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć
ustrój państwa.
Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców
gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich
wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje
zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców.
Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich
administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to
odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.
Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.
MIESZKAŃCY

 1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni
  muszą decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne
  wybory i referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) oraz
  uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji w referendum, zagwarantowane
  w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.
 2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy
  danej gminy mogą wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze
  referendum swoje organy samorządowe.
  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
  Jego samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego
  albo regionalnego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań
  własnych jest sprawowany wyłącznie według kryterium legalności.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki rozwoju lokalnego
  i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.
 5. Kompetencje gmin, powiatów i województw, wynikające z ich zadań własnych,
  są całkowite i wyłączne. Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich
  realizacji decydują właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.
  Gminy – podstawowe jednostki samorządowe – kreują rozwój lokalny, dostarczają
  mieszkańcom podstawowe usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną.
  Powiaty – komplementarny samorząd lokalny – realizują lokalne zadania ponadgminne
  oraz koordynują lokalne służby, inspekcje, straże i administracje zespolone.
  2
  Województwa – podmioty polityki regionalnej – kreują rozwój regionalny oraz
  koordynują działania innych podmiotów na rzecz tego rozwoju.
  FINANSE SAMORZĄDOWE
 6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sektora finansów publicznych.
 7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte na dochodach własnych
  i subwencjach, umożliwiają realizację ich zadań na określonym w ustawach i aktach
  wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu zadań i wymaganego poziomu ich realizacji
  towarzyszą adekwatne zmiany zasilania finansowego jednostek. Ubytki w dochodach
  własnych, wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane.
 8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrównawczą, która umożliwia
  realizację zadań obowiązkowych w określonym w przepisach prawa standardzie.
 9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz zadań powierzonych JST przez
  Unię Europejską, administrację rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego.
  MAJĄTEK
 10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swobodnie kształtować
  gospodarowanie swoim majątkiem. Stanowi on zasób, który umożliwia realizację
  zadań, a także jest wykorzystywany do wspierania przedsięwzięć rozwojowych
  w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające
  znaczenie dla rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie,
  odpowiednio gminom, powiatom albo województwom.
  ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE
 11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dostosowaniu swoich struktur
  organizacyjnych do lokalnych albo regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je
  powierzyć własnym jednostkom organizacyjnym albo podmiotom zewnętrznym:
  publicznym, społecznym lub prywatnym, z zachowaniem procedur wymaganych prawem.
 12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, mogą swobodnie
  współdziałać z innymi jednostkami, w formach określonych w przepisach prawnych.
 13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych lub
  miejskich jest ustawowo uregulowana, w sposób zapewniający zdolność wykonywania
  zadań publicznych. Tworzone struktury nie naruszają podmiotowości i samodzielności
  podstawowych jednostek samorządowych – gmin.
 14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą techniczną i społeczną
  w granicach miast przez samorząd miasta.
  GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH
 15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podstawie rzetelnej
  analizy powiązań funkcjonalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju oraz uwarunkowania
  wynikające z dotychczasowego funkcjonowania zainteresowanych jednostek.
 16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zrozumienia
  i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem wniosku o zmianę
  granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach albo referendum lokalnym.
  KONSULTOWANIE
 17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie aktów prawnych ich
  dotyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach
  parlamentarnych.

Comments are Closed