INFORMACJA O ZASADACH WYKORZYSTYWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuję Państwa o zasadach monitoringu wizyjnego obowiązujących na terenie naszych obiektów oraz w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży:

 1. Administratorem danych osób przetwarzanych w wykorzystywanych przez naszą Spółkę systemach monitoringu wizyjnego jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży – siedziba 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Chodzieży), nr wpisu do KRS: 0000159579, REGON: 570347966, NIP: 764-20-24-253, tel. (67) 28 10 183, e-mail: mzk@mzk.chodziez.pl.
 2. Obszary monitorowane obejmują:
 3. obszar przyległy do stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych usytuowanego na terenie administracyjnym obiektu MZK Sp. z o.o. w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej 3,
 4. wnętrza autobusów MZK Sp. z o.o. w Chodzieży wykorzystywanych do przewozów pasażerskich oraz obszary monitorowane przez kamery zewnętrzne zainstalowane w tych autobusach.
 5. Administrator Danych, stosując monitoring wizyjny, przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Chodzieży oraz w autobusach wykorzystywanych do przewozów pasażerskich, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 pkt e RODO);
 7. w celach dowodowych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Chodzieży, w tym profilowaniu.
 10. Osobom, których dane przetwarzamy w systemie monitoringu wizyjnego przysługują prawa:
 11. dostępu do swoich danych (przy zachowaniu warunku poszanowania prawa do prywatności innych osób),
 12. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w systemach monitoringu wizyjnego MZK Sp. z o.o. w Chodzieży nie będzie przekraczał 90 dni.
 15. Dane zarejestrowane przez systemy monitoringu wizyjnego MZK Sp. z o.o. w Chodzieży mogą zostać udostępnione:
 16. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 17. podmiotom związanym z MZK Sp. z o.o. w Chodzieży umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (kancelaria prawna, podmioty zapewniające obsługę informatyczną naszej Spółki, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych).
 18. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 19. W MZK Sp. z o.o. w Chodzieży wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: telefonicznie: (67) 28 10 183 lub drogą elektroniczną: mzk@mzk.chodziez.pl.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Chodzieży
Comments are Closed