regulamin przewozu

REGULAMIN PRZEWOZÓW MZK SP. Z O.O. W CHODZIEŻY

Obowiązuje na zasadzie określonej w art. 385 § 1 Kodeksu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA, PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU

1)       Niniejszy Regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe (Dz.U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575 z późniejszymi zmianami).

2)       Regulamin określa warunki obsługi pasażerów wykonywanej taborem autobusowym dysponowanym przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży mający status przewoźnika uprawnionego do prowadzenia tego rodzaju działalności.

3)       Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym regularną komunikację miejską.

4)       Przyjęte w niniejszym opracowaniu uregulowania stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo Przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych oraz Kodeksu Cywilnego.

I)        PRZEPISY OGÓLNE

1)       Zakres świadczonych usług

a)       MZK Sp. z o.o. w Chodzieży prowadzi przewóz osób i rzeczy według zasad określonych w niniejszym regulaminie. Przewóz odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji według rozkładów jazdy podanych do publicznej wiadomości.

b)       Zawarcie umowy przewozu w regularnej komunikacji miejskiej i podmiejskiej wymaga spełnienia przez osobę podróżującą warunku nabycia biletu na przejazd komunikacji miejskiej w Chodzieży u kierowcy lub udokumentowania przysługujących jej uprawnień do przejazdu bezpłatnego.

c)       Rozpoczęcie przejazdu następuje z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się osoba podróżująca ruszył z miejsca odjazdu.

d)       MZK Sp. z o.o. w Chodzieży nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu
lub zmian trasy przejazdu z przyczyn niezależnych od przewoźnika (natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego itp.).

2)       Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej

a)       Informacje z zakresu taryfy opłat, rozkładów jazdy i regulaminu przewozów można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Chodzieży ul. Młyńska 3 tel. 67-28-10-183.

b)       Informacje z zakresu taryfy opłat, rozkładów jazdy i regulaminu przewozów są także dostępne w Internecie na stronie www.mzk.chodziez.pl.

3)       Przystanki

a)       Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysiadanie poza przystankiem.

b)       Pasażerowie wysiadający na przystanku „na żądanie” obowiązani są w sposób widoczny uprzedzić o tym zamiarze kierowcę pojazdu.

c)       Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.

d)       Kierowca autobusu po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 3c obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.

e)       Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

f)        Kierowca zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego pasażera sygnalizującego zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4)       Taryfa

a)       Sposób ustalenia i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa stosowana przez przewoźnika taryfa.

b)       Przewoźnik podaje do publicznej wiadomości aktualną taryfę opłat i zapewnia zainteresowanym wgląd do obowiązujących przepisów przewozowych.

c)       Przejazdy autobusami komunikacji miejskiej odbywają się na podstawie ważnych biletów jednorazowych oraz biletów okresowych. Nie dotyczy to osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską.

d)       Bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu od momentu jego zakupienia u kierowcy pojazdu.

e)       Na liniach specjalnych i rekreacyjnych nie obowiązują bilety miesięczne. Przejazd na tych liniach może odbywać się tylko na podstawie biletu jednorazowego.

f)        Bilety jednorazowe na przejazd nabywa się u kierowcy pojazdu. Bilety okresowe są do nabycia w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Chodzieży przy ul. Młyńska 3.

5)       Opłaty ulgowe i przejazdy bezpłatne

a)       Do opłat ulgowych i przejazdów bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w Uchwale Rady Miejskiej w Chodzieży nr XL/298/2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży (treść uchwały jest dostępna w autobusach MZK).

b)       Pasażerowie korzystający z tych uprawnień obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolera dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

6)       Przepisy porządkowe

a)       Pasażer ma obowiązek wsiadać przednimi drzwiami a wysiadać tylnymi drzwiami.

b)       Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

c)       Zabronione jest:

  • wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie (wyskakiwanie) z niego podczas jazdy,
  • jazda na stopniach, zderzakach oraz innych zewnętrznych częściach pojazdu,
  • otwieranie drzwi podczas jazdy,
  • spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
  • granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
  • palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych.

d)       Kierowca autobusu może odmówić przewozu osób nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio oraz mogących zabrudzić innych pasażerów.

e)       Osoby, które pomimo zakazów określonych w ust. 6 c

  • wsiadły do pojazdu,
  • nie przestrzegały przepisów określonych w ust. 6 b,
  • pomimo upomnienia nie stosują się do wskazówek i zaleceń kierowcy autobusu lub nadzoru ruchu,
  • obowiązane są opuścić pojazd na wezwanie kierowcy lub nadzoru ruchu.

f)        Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięte przez kierowcę autobusu lub osoby z nadzoru ruchu.

II)      BILETY JEDNORAZOWE

1)       Rodzaje biletów

Rodzaje biletów jednorazowych stosowanych przez MZK Sp. z o.o. w Chodzieży ustalane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży.

2)       Zasady ogólne dotyczące biletów:

a)       na liniach obsługiwanych przez MZK Sp. z o.o. w Chodzieży ważne są tylko bilety wykupione u kierowcy autobusu wydrukowane w kasie fiskalnej,

b)       każdy pasażer jest zobowiązany do posiadania oddzielnego biletu,

c)       pasażerowi nie wolno odstępować biletu innemu pasażerowi,

d)        w przypadku utraty biletu pasażer traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.

3)       Kasowanie biletów

Nie ma potrzeby kasowania biletów.

4)       Ważność biletów

a)       ważność biletu określa wydruk z kasy fiskalnej wydrukowany przez kierowcę pojazdu,

b)       w razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy, na podstawie tego biletu, następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, lub pojazdem zastępczym podstawionym przez MZK Sp. z o.o. w Chodzieży.

III)    BILETY OKRESOWE

1)       Rodzaje biletów

Rodzaje biletów okresowych stosowanych przez MZK Sp. z o.o. w Chodzieży ustalane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie opłat za przewozy komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży.

Obowiązują:

a)       bilet miesięczny imienny o nieograniczonej ilości przejazdów ważny na wszystkich liniach
w granicach administracyjnych miasta,

b)       bilet miesięczny imienny na całą sieć komunikacji miejskiej w Chodzieży ważny w miesiącu,
na który został wykupiony,

c)       bilet 15 dniowy imienny o nieograniczonej ilości przejazdów ważny na wszystkich liniach
w granicach administracyjnych miasta,

d)       bilet 15 dniowy imienny na całą sieć komunikacji miejskiej w Chodzieży,

2)       Ważność biletów okresowych.

W razie utraty biletu okresowego pasażer traci prawo do korzystania z usług komunikacji miejskiej i winien wykupić bilet ponownie (okresowy lub jednorazowy). Wtórników biletów okresowych uprawniających do przejazdów wielokrotnych, a utraconych przez pasażera, nie wydaje się.

IV)    PRZEWÓZ BAGAŻU

1)       Przewóz bezpłatny bagażu.

Nie podlegają opłacie za przewóz:

a)       przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nieprzekraczające rozmiarów 60cm x 40cm x 20 cm,

b)       małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach np. psy, koty, ptaki,

c)       wózki inwalidzkie, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

2)       Odpłatny przewóz bagażu.

Za odpłatnością, jak przy przewozie osób, ale bez stosowania opłat ulgowych, można przewozić:

a)       psy duże pod warunkiem, że mają założone kagańce i trzymane są na smyczy,

b)       bagaż przekraczający wymiary podane w pkt. 1a,

c)       wszelkiego rodzaju wózki dziecięce bez dziecka lub z dzieckiem. W czasie przewozu dziecko powinno być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięcie z wózka.

3)       W pojazdach nie wolno przewozić:

a)       bagażu i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia,

b)       przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie
lub uszkodzenie ciała lub odzieży albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd. Za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt odpowiada pasażer (właściciel),

c)       przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

V)      KONTROLA BILETOWA

1)       Kontrolę biletową w autobusach komunikacji miejskiej przeprowadza MZK Sp. z o.o. w Chodzieży lub inna firma na zlecenie MZK Sp. z o.o. w Chodzieży.

2)       Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu są służby nadzoru ruchu MZK Sp. z o.o. w Chodzieży oraz kontrolerzy posiadający na widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym.

3)       W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pobierana jest opłata dodatkowa.

4)       W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości w celu dochodzenia roszczenia. W razie odmowy okazania dokumentu przez pasażera, kontroler wykonujący swoje czynności służbowe ma prawo skorzystać z pomocy służb Straży Miejskiej lub Policji.

5)       Kontrola biletowa poprzedzona jest uprzednim głośnym ogłoszeniem kontroli i wyłączeniu kasy fiskalnej przez kierowcę pojazdu.

6)       Kontrola ważności biletów jednorazowych polega na stwierdzeniu godziny wykupu biletu z dokumentem kontrolnym jazdy prowadzonym przez kierującego pojazdem.

7)       Pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe oględziny biletu.

8)       Bilety jednorazowe i okresowe, które są nieczytelne, zniszczone, nieważne i co, do których istnieje podejrzenie fałszerstwa, kontroler zatrzymuje za pokwitowaniem.

9)       Kontroler ma prawo żądać dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, któremu zatrzymuje bilet.

10)   Kontrolerzy zobowiązani są do udzielenia pasażerom informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym taryf, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych MZK Sp. z o.o. w Chodzieży.

VI)    OPŁATY DODATKOWE

1)       W razie stwierdzenia przez kontrolera braku ważnego biletu na przejazd lub przewóz bagażu, braku dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej podanej w taryfie opłat.

2)       Za zanieczyszczenie pojazdu powodujące konieczność jego zjazdu do zajezdni celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna w wysokości jednogodzinnego kosztu wynajmu autobusu.

VII)  GRUPOWE PRZEWOZY OSÓB W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ

1)       Realizacja grupowego przewozu osób w komunikacji zamkniętej polega na wykonaniu zamówionej usługi.

2)       Zamówienie na grupowy przewóz osób autobusem powinno być złożone w formie pisemnej.
MZK Sp. z o.o. w Chodzieży może przyjąć zamówienie ustne, które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie.

3)       Treść zamówienia powinna obejmować: nazwę, lub nazwisko i imię oraz adres a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.

4)       Szczegółowe zasady świadczenia usług grupowego przewozu uregulowane są zarządzeniem wewnętrznym MZK Sp. z o.o. w Chodzieży.

VIII)SKARGI I ZAŻALENIA

1)       W sprawach spornych pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, odwołać się do jednostki zatrudniającej kontrolera. Adres oraz termin przyjmowania skarg podane są na odwrocie wezwania do zapłaty.

2)       Zażalenia i wnioski dotyczące realizacji rozkładu jazdy, zachowania się prowadzących pojazdy i kontrolerów można składać w Zarządzie MZK Sp. z o.o. w Chodzieży.

3)       Skargi na działalność Zakładu można składać osobiście u Prezesa MZK Sp. z o.o. w Chodzieży ul. Młyńska 3.

IX)     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)       Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

2)       Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 maja 2013 r.

3)       Regulamin dostępny jest do publicznej wiadomości w autobusach komunikacji miejskiej w Chodzieży, na stronie internetowej MZK Sp. z o.o. w Chodzieży oraz do wglądu u dyspozytora MZK.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do:
– Uchwały Zarządu MZK Sp. z o.o. nr IV/1/2013 z dnia 17 kwietnia 2013
– Uchwały Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. nr 4/2013 z dnia 17 kwietnia 2013