bilety ulgowe

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
nr LVI/405/2022 z dnia 28.11.2022 r.
do ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Chodzieży
uprawnieni są:

L.p.

Osoby upoważnione do ulgowych przejazdów

Podstawa ulgowego przejazdu

1.

Studenci szkół wyższych

na podstawie ważnej legitymacji studenckiej

2.

Opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością w przejazdach z miejsca zamieszkania i pobytu, do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej i z powrotem z tymi osobami

na podstawie oświadczenia ustnego

3.

Opiekunowie osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności , w czasie podróży z tymi osobami

na podstawie oświadczenia ustnego

4.

Przewodnik osoby ociemniałej lub niewidomej w czasie podróży z tymi osobami

na podstawie oświadczenia ustnego

5.

Dzieci w wieku powyżej 4 do 7 lat

na podstawie oświadczenia opiekuna

6.

Osoby które ukończyły 70 lat życia

na podstawie dokumentu stwierdzającego ich tożsamość i wiek

7.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży oraz współmałżonkowie na podstawie zaświadczenia wydanego przez MZK Sp. z o.o. w Chodzieży.

8.

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych , klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w szkołach ponadpodstawowych , policealnych

na podstawie ważnej legitymacji szkolnej

9.

Opiekunowie towarzyszący kombatantom zaliczanym do kategorii niezdolnych do samodzielnej egzystencji ,w czasie podróży z tymi osobami

na podstawie oświadczenia ustnego

10.

Emeryci i renciści

na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta, rencisty lub innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia emerytalne, rentowe