bilety bezpłatne

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
nr LVI/405/2022 z dnia 28.11.2022 r.
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Chodzieży
uprawnieni są:

L.p.

Osoby upoważnione do bezpłatnych przejazdów

Podstawa bezpłatnego przejazdu

1. Posłowie i senatorowie RP

na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych zaliczanych do I grupy inwalidztwa

na podstawie aktualnej książeczki inwalidy
3.

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością w przejazdach z miejsca zamieszkania i pobytu, do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej i z powrotem

na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności

4.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności

na podstawie dowodu osobistego i orzeczenia ZUS lub orzecznika Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
5.

Ociemniali i niewidomi oraz psy przewodnicy

na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych

6.

Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie wykonywania czynności służbowych

na podstawie ważnej legitymacji służbowej

7.

8.

Dzieci w wieku do 4 lat

Dzieci w wieku do 15 lat w dniu 1 czerwca każdego roku z okazji Dnia Dziecka

na podstawie oświadczenia opiekuna

 na podstawie legitymacji szkolnej lub dokumentu stwierdzającego ich tożsamość i wiek.

9. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi
10.

11.

 Kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego

Osoby, które ukończyły 75 lat życia

na podstawie aktualnej legitymacji lub zaświadczenia Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

na podstawie dokumentu stwierdzającego ich tożsamość i wiek