Autor: MZK

komunikacja w weekend majowy

Autobusy komunikacji miejskiej  będą kursowały:

1 maja 2023r ( poniedziałek)  – nie kursują.

2  maja 2023r  (wtorek)- według rozkładu wakacyjnego .

3 maja 2023r (środa)– według rozkładu świątecznego.

 W dniu od 2 do 5 maja 2023r (wtorek- piątek )  zostaje zawieszona linia specjalna

do PODANINA „EUROPOL”

INFORMACJA O ZASADACH WYKORZYSTYWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuję Państwa o zasadach monitoringu wizyjnego obowiązujących na terenie naszych obiektów oraz w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży:

 1. Administratorem danych osób przetwarzanych w wykorzystywanych przez naszą Spółkę systemach monitoringu wizyjnego jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży – siedziba 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3 (dalej: MZK Sp. z o.o. w Chodzieży), nr wpisu do KRS: 0000159579, REGON: 570347966, NIP: 764-20-24-253, tel. (67) 28 10 183, e-mail: mzk@mzk.chodziez.pl.
 2. Obszary monitorowane obejmują:
 3. obszar przyległy do stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych usytuowanego na terenie administracyjnym obiektu MZK Sp. z o.o. w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej 3,
 4. wnętrza autobusów MZK Sp. z o.o. w Chodzieży wykorzystywanych do przewozów pasażerskich oraz obszary monitorowane przez kamery zewnętrzne zainstalowane w tych autobusach.
 5. Administrator Danych, stosując monitoring wizyjny, przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu na terenie administracyjnym MZK Sp. z o.o. w Chodzieży oraz w autobusach wykorzystywanych do przewozów pasażerskich, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 pkt e RODO);
 7. w celach dowodowych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Chodzieży, w tym profilowaniu.
 10. Osobom, których dane przetwarzamy w systemie monitoringu wizyjnego przysługują prawa:
 11. dostępu do swoich danych (przy zachowaniu warunku poszanowania prawa do prywatności innych osób),
 12. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w systemach monitoringu wizyjnego MZK Sp. z o.o. w Chodzieży nie będzie przekraczał 90 dni.
 15. Dane zarejestrowane przez systemy monitoringu wizyjnego MZK Sp. z o.o. w Chodzieży mogą zostać udostępnione:
 16. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 17. podmiotom związanym z MZK Sp. z o.o. w Chodzieży umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (kancelaria prawna, podmioty zapewniające obsługę informatyczną naszej Spółki, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych).
 18. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 19. W MZK Sp. z o.o. w Chodzieży wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: telefonicznie: (67) 28 10 183 lub drogą elektroniczną: mzk@mzk.chodziez.pl.

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Chodzieży

Autobusy w czasie Świąt wielkanocnych

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży informuje , że w czasie Świąt  Wielkanocnych autobusy

komunikacji miejskiej będą kursować według następujących rozkładów jazdy:

 6, 7 i 11 kwietnia 2023r                  – wg rozkładu wakacyjnego                                                               ( czwartek, piątek,  wtorek)

 – 8 kwietnia 2023 r (sobota)                      – wg rozkładu sobotniego

–  9 kwietnia 2023r (niedziela –I święto)    – nie kursują                     

10 kwietnia 2023r (poniedziałek-II święto) wg rozkładu świątecznego

Wakacyjny rozkład w ferie

Autobusy komunikacji miejskiej w czasie ferii od 30 stycznia 2023r do  10 lutego 2023r będą kursowały według wakacyjnego rozkładu jazdy.

od 1 stycznia 2023r nowy cennik opłat

Na podstawie uchwały RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY NR LVI/405/2022  z dnia 28 listopada 2022r

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży wprowadza z dniem 1 stycznia 2023r nowy cennik opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Chodzieży.

1) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży:

a) Bilety jednorazowe:

  – bilet jednorazowy normalny    – 3,80 zł  

  – bilet jednorazowy ulgowy        – 1,90 zł

b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży:

  – bilet miesięczny normalny  – 106,00 zł

  – bilet miesięczny ulgowy      – 53,00 zł

c) Bilety pozostałe:

  – bilet normalny 15-dniowy   – 54,00 zł

  – bilet ulgowy 15-dniowy       – 27,00 zł

2) Kursy rozpoczynające i kończące swój bieg na terenie Gminy Chodzież:

a) Bilety jednorazowe:

  – bilet jednorazowy normalny    – 4,40 zł

  –  bilet jednorazowy ulgowy       – 2,20 zł

 b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach:

   – bilet miesięczny normalny  – 120,00 zł

   – bilet miesięczny ulgowy      –  60,00 zł

c) Bilety pozostałe:

     – bilet normalny 15-dniowy  – 62,00 zł 

     – bilet ulgowy 15-dniowy      – 31,00 zł 

Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców

Przedmiotem projektu było „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców„. Projekt realizowany był na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, w Powiecie Chodzieskim, w Województwie Wielkopolskim. Bezpośrednimi Beneficjentami byli Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Chodzieski oraz Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Ostatecznymi beneficjantami są byli jednak mieszkańcy Powiatu Chodzieskiego, w szczególności z miasta Chodzieży oraz Gminy Chodzież.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Chodzieskim i Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. Część kosztów miała charakter niekwalifikowany.

Realizacja projektu pozwoliła na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, jak również zwiększyła atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniósł także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, lepsze zarządzanie energią.

Produktami produktu były:

 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego o w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 5 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasaż. w publicznym transporcie zbiorowym – 300 osób
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 2,308 km,
 • Długość przebudowanych dróg dla rowerów – 8,483 km,
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 7,
 • Liczba miejsc postojowych w obiektach „parkuj i jedź” – 269 szt.,
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w obiektach „parkuj i jedź” – 21 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 7,
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 167 szt.,
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba zainstalowanych inteligent. systemów transport. – 3 szt.
 • Liczba akcji i kampanii. – 4 szt.
 • Liczba nowych punktów świetlnych – 43 szt.

Projekt tzw. “mobilności miejskiej” podzielony zostało na 7 kategorii zadań/wydatków:

 1. Dokumentacja techniczna. W ramach kategorii wykonano studium wykonalności projektu, wniosek o dofinansowanie oraz dokumentacje techniczne branży drogowej i elektrycznej. Zadanie zrealizowane zostalo w całości w 2016 roku a wydatek sumaryczny 223 860,00 stanowił koszt niekwalifikowalny.
 2. Zakup niskoemisyjnego taboru. W ramach kategorii zakupiono 4 sztuki autobusów niskoemisyjnych EURO6 Solaris typu Urbino 8.X. Dostawa zrealizowana została w 2017 roku za kwotę 4 175 604,00 zł. W 2018 roku zakupiono natomiast autobus elektryczny Solaris typu Urbino 8.9 electric za kwotę 2 214 000,00 zł. Równolegle w 2018 roku wprowadzono system rowerów miejskich z 50 sztukami rowerów za kwotę 123 000,00 zł. Wartość netto tychże wydatków stanowiła koszt kwalifikowalny.
 3. Infrastruktura transportu publicznego. W ramach kategorii założono przebudowę ścieżek rowerowych, przystanków i pętli autobusowych, budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, przebudowę parkingów Park & Ride oraz Bike & Ride, budowę oświetlenia drogowego, elementów systemu zarządzania i organizacji ruchu, w 2017 roku za kwotę 5 435 537,00 zł i w 2018 roku 3 728 101,60 zł, a w tym:
  1. Część I obejmująca zadania inwestycyjne pn.:
   1. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej przy ul. Ofiar Gór Morzewskich”
   2. „Przebudowa przystanku przy ul. Wiejskiej” (przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową)
   3. „Przebudowa przystanku przy ul. Wiejskiej” (przy sklepie)
   4. „Przebudowa przystanku przy ul. Miodowej”
   5. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Noteckiej”
   6. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej i parkingiem „Bike & Ride” przy ul. Marii Dąbrowskiej”
   7. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej”
  2. Część II obejmująca zadania inwestycyjne pn.:
   1. „Przebudowa przystanków przy ul. Wiosny Ludów”
   2. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich”
   3. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego”
   4. „Budowa zintegrowanego centrum/węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej”
   5. „Przebudowa przystanku przy pl. Rynek”
   6. „Przebudowa przystanku przy ul. Piekary wraz ze zmianą organizacji ruchu”
   7. „Przebudowa przystanku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”
   8. „Przebudowa przystanku przy ul. Karola Marcinkowskiego”
   9. „Przebudowa przystanków przy ul. Jana Kochanowskiego”
   10. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej oraz parkingami „Park & Ride” i „Bike & Ride” przy ul. Jana Kochanowskiego”
   11. „Przebudowa przystanku przy ul. Ludwika Waryńskiego”
  3. Część III obejmująca zadania inwestycyjne pn.:
   1. „Przebudowa parkingów „Park & Ride” i „Bike & Ride” przy ul. Stanisława Staszica”
   2. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej do przystanku wodnego przy ul. Stanisława Staszica”
   3. „Przebudowa przystanku przy ul. Zdrojowej”
   4. „Budowa dojazdu, pętli autobusowej, ścieżki pieszo-rowerowej oraz parkingów „Park & Ride” i „Bike & Ride” przy ul. 3 Maja”
   5. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej i pętli autobusowej przy ul. 3 Maja”
   6. „Przebudowa parkingów „Park & Ride” i „Bike & Ride przy ul. Jeziornej”
  4. Część IV obejmująca zadania inwestycyjne pn.:
   1. „Przebudowa dojazdu i pętli autobusowej ul. Ofiar Gór Morzewskich”
   2. „Przebudowa parkingu „Park & Ride” przy ul. Stanisława Staszica”
   3. „Przebudowa dojazdu, pętli autobusowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Młyńskiej”
   4. „Przebudowa dojazdu, pętli autobusowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Leśnej”
   5. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej przy ul. Leśnej”
   6. „Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Tadeusza Siejaka”
   7. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej, pętli autobusowej oraz parkingów „Park & Ride” i „Bike & Ride” przy ul. Marcina Kasprzaka”
   8. „Przebudowa drogi dojazdowej do zajezdni autobusowej przy ul. Buczkowskiej”
  5. „Dostawa i montaż wiat przystankowych, wiat i stojaków rowerowych oraz tablic multimedialnych”, w tamach której w 2018 roku wykonane zostały m.in. 19 sztuk nowych wiat przystankowych oraz 6 sztuk wiat rowerowych, przy czym całkowita wartość zamówienia brutto wynosiła 745 293,90 zł
  6. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Marcina Kasprzaka i ul. 3 Maja w Chodzieży. Zadania zrealizowane zostały w 2017 roku za kwotę 160 481,83 zł.
 4. Wykup gruntów. W ramach zadania dokonano wykupu gruntów pod infrastrukturę transportu publicznego, w 2017 roku za kwotę 204 257,02 zł oraz w 2018 roku za kwotę 13 573,41 zł, a w tym:
  1. od Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 2026/5 przy ul. 3 Maja w Chodzieży pod zaprojektowane parkingi Park & Ride oraz Bike & Ride;
  2. od Gminy Chodzież nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów 226/1, 244/2, 615/4 przy ul. Jeziornej w Ratajach pod zaprojektowane parkingi Park & Ride oraz Bike & Ride;
  3. od “NOWY DOM” Holding s.j. nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 3640/46 przy ul. Tadeusza Siejaka pod zaprojektowaną pętlę autobusową;
  4. od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej 52 nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 3047/17 przy ul. Leśnej pod zaprojektowaną pętlę autobusową;
 5. Inne wydatki. W ramach innych wydatków zamówiono usługi geodezyjne, mapy do celów projektowych, zaświadczenia i inne dokumenty urzędowe, wykonano kserokopie dokumentacji za sumaryczną kwotę 17 158,23 zł.
 6. Nadzór inwestorski. W ramach realizacji projektu zrealizowano:
  1. Nadzór inwestorski branży drogowej, w 2017 roku za kwotę 48 116,78 zł i w 2018 roku za kwotę 42 878,62 zł.
  2. Nadzór inwestorski branży elektrycznej realizowany w całości w 2017 roku za kwotę 6 150,00 zł.
 7. Promocja projektu. Zadanie obejmowało dostawę tablic informacyjnych, jego promocję w lokalnej prasie i telewizji, wykonanie banerów, bluebacków, gadżetów promocyjnych, mini znaków drogowych oraz organizację imprez plenerowych: „Dzień mobilności miejskiej” w dniu 19 maja 2017 r., „Dzień bez samochodu” w dniu 24 września 2017 r., „Autobusem po Chodzieży” w dniu 28 października 2017 r., „Mobilny Dzień Dziecka” w dniu 3 czerwca 2018 r. Koszty realizacji zadania w 2017 roku wynosiły 65 510,63 zł, a w 2018 roku 8 289,37 zł.

Razem wydatki w ramach projektu prezentują się następująco:

 • Koszty ogółem: 16 307 493,72 zł, na co składają się:
  • Koszty kwalifikowalne: 14 847 214,43 zł, na co składa się:
   • dofinansowanie z EFRR: 12 620 132,26 zł
   • środki własne: 2 227 082,17 zł
  • Koszty niekwalifikowalne: 1 460 279,29 zł

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. Chodzież mieści się przy ul. Młyńskiej 3. Budynek administracji nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą sześciostopniowe schody. Nie ma windy ani podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Przy samym budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na budynku znajduje się domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem jednostki.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta, istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego na parter lub przed budynek oraz obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Na parterze i 1 piętrze znajdują się toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek  warsztat samochodowy/Dyspozytor mieści się w budynku C, do którego jest dostęp bez stopni i domofonu

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. Chodzież pełni Karolina Habet-Limanówka tel. 67 28-10-183, e-mail: ksiegowosc@mzk.chodziez.pl

KARTA SAMORZĄDNOŚCI

Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa
polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię
i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform.
Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co
systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.
Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie
proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć
ustrój państwa.
Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców
gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich
wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje
zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców.
Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich
administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to
odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.
Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.
MIESZKAŃCY

 1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni
  muszą decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne
  wybory i referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) oraz
  uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji w referendum, zagwarantowane
  w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.
 2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy
  danej gminy mogą wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze
  referendum swoje organy samorządowe.
  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
  Jego samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego
  albo regionalnego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań
  własnych jest sprawowany wyłącznie według kryterium legalności.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki rozwoju lokalnego
  i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.
 5. Kompetencje gmin, powiatów i województw, wynikające z ich zadań własnych,
  są całkowite i wyłączne. Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich
  realizacji decydują właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.
  Gminy – podstawowe jednostki samorządowe – kreują rozwój lokalny, dostarczają
  mieszkańcom podstawowe usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną.
  Powiaty – komplementarny samorząd lokalny – realizują lokalne zadania ponadgminne
  oraz koordynują lokalne służby, inspekcje, straże i administracje zespolone.
  2
  Województwa – podmioty polityki regionalnej – kreują rozwój regionalny oraz
  koordynują działania innych podmiotów na rzecz tego rozwoju.
  FINANSE SAMORZĄDOWE
 6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sektora finansów publicznych.
 7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte na dochodach własnych
  i subwencjach, umożliwiają realizację ich zadań na określonym w ustawach i aktach
  wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu zadań i wymaganego poziomu ich realizacji
  towarzyszą adekwatne zmiany zasilania finansowego jednostek. Ubytki w dochodach
  własnych, wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane.
 8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrównawczą, która umożliwia
  realizację zadań obowiązkowych w określonym w przepisach prawa standardzie.
 9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz zadań powierzonych JST przez
  Unię Europejską, administrację rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego.
  MAJĄTEK
 10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swobodnie kształtować
  gospodarowanie swoim majątkiem. Stanowi on zasób, który umożliwia realizację
  zadań, a także jest wykorzystywany do wspierania przedsięwzięć rozwojowych
  w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające
  znaczenie dla rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie,
  odpowiednio gminom, powiatom albo województwom.
  ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE
 11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dostosowaniu swoich struktur
  organizacyjnych do lokalnych albo regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je
  powierzyć własnym jednostkom organizacyjnym albo podmiotom zewnętrznym:
  publicznym, społecznym lub prywatnym, z zachowaniem procedur wymaganych prawem.
 12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, mogą swobodnie
  współdziałać z innymi jednostkami, w formach określonych w przepisach prawnych.
 13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych lub
  miejskich jest ustawowo uregulowana, w sposób zapewniający zdolność wykonywania
  zadań publicznych. Tworzone struktury nie naruszają podmiotowości i samodzielności
  podstawowych jednostek samorządowych – gmin.
 14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą techniczną i społeczną
  w granicach miast przez samorząd miasta.
  GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH
 15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podstawie rzetelnej
  analizy powiązań funkcjonalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju oraz uwarunkowania
  wynikające z dotychczasowego funkcjonowania zainteresowanych jednostek.
 16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zrozumienia
  i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem wniosku o zmianę
  granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach albo referendum lokalnym.
  KONSULTOWANIE
 17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie aktów prawnych ich
  dotyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach
  parlamentarnych.

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW MZK SP. Z O.O. W CHODZIEŻY W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) MZK Sp. z o.o. w Chodzieży zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
1) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży – siedziba 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3, numer wpisu do KRS: 0000159579, numer REGON: 570347966, numer NIP: 764-20-24-253 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów i ich obsługą, sprzedażą, wystawianiem imiennych biletów okresowych, kontroli osób korzystających z przejazdu taborem MZK Sp. z o.o. w Chodzieży w okolicznościach naruszających przepisy ustawy Prawo przewozowe oraz postanowienia „Regulaminu przewozów”, obsługą operacji gospodarczych (w tym wystawianiem faktur), utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.
2) MZK Sp. z o.o. w Chodzieży przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celach wynikających z postanowień zawartych umów, w tym zawierania i realizowania umów oraz dokumentowania obsługi klientów i kontrahentów korzystających z ofert MZK Sp. z o.o. w Chodzieży w zakresie przejazdów taborem komunikacji miejskiej, wynajmu autokarów, wynajmu roweru miejskiego, mechaniki pojazdowej, serwisu ogumienia oraz zlecania usług reklamowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
• w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu marketingu usług własnych MZK Sp. z o.o. w Chodzieży oraz promowania działalności Spółki, jej usług i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z naszą Spółką umowami oraz potencjalnych klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
• w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Z dniem 25 maja 2018 roku w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Witold Rygiel.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z IOD:
• telefonicznie: (67) 28 10 183
• drogą elektroniczną: mzk@mzk.chodziez.pl
• osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży